Az államvizsga módszertana

A 2019-es államvizsga módszertana: dolgozat formai követelményei, osztályozás, egyéb fontos információk

Az államvizsga megszervezése és megvalósítása a 2018-2019-es tanévben, Szociális munka alapképzés

​Letölthető verzió: allamvizsga-es-disszertacio-metodologia-2018-2019.pdf

Az Oktatási Minisztérium 6125/2016-os Rendeletének 13. és 18. pontja alapján a Humántudományi Tanszék diákjai tanulmányaikat egy licensz/disszertációs dolgozat megírásával és védésével zárják.

A dolgozat formája

 • A fedőlap tartalmazza az egyetem, a kar és a tanszék megnevezését, a dolgozat típusát, a jelentkező nevét, a vezető tanár nevét és a védés évét.
 • Terjedelem: 30–50 oldal (+ könyvészet, jegyzékek, függelékek)
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12 pt
 • Sorköz: 1,5-ös (150%)
 • A szakirodalmat APA (American Psychological Association) stílusban kell megadni.
 • A függelékek a kutatás során felhasznált eszközöket (interjúk, kérdőívek, stb.), valamint ábrákat, táblázatokat és egyéb releváns kiegészítést tartalmaznak.

A dolgozat szerkezete

 • A függelékek nélküli dolgozat 1/3-a:
  • Elméleti rész
 • A függelékek nélküli dolgozat 2/3-a:
  • A kutatás módszertanának részletes bemutatása (mennyiségi/minőségi és az alkalmazott módszerek, mintavétel, reprezentativitás, kutatási kérdések és hipotézisek): ajánlott terjedelem 2 oldal
  • A kutatási rész/eredmények bemutatása: a dolgozat legnagyobb terjedelmű fejezete
  • A beavatkozás leírása (amennyiben van ilyen, a Szociális munka és az Európai szociálpolitikák szakok esetében)
  • Következtetések és javaslatok: 1-2 oldal
 • Könyvészet
 • Ábrák jegyzéke, táblázatok jegyzéke
 • Függelékek

Források megjelölése

A szakirodalom pontos megjelölése a jelentkező felelőssége. A plágium a jelentkező vizsgáról való kizárását vonja maga után (Plágium: idegen szellemi alkotás részbeni vagy teljes eltulajdonítása, a forrás megjelölésének elmulasztása, idézőjelek nélküli vagy idézőjellel be nem zárt idézet). A szakdolgozatokat plágiumellenörző szoftverrel vizsgáljuk át.

Osztályozás

A licensz/disszertációs dolgozatot a Partium Keresztény Egyetem szabályzatainak és eljárásainak megfelelően kizárólag a vizsgabizottság pontozza, a bizottság a dolgozatot és a szóbeli védést is értékeli. A bizottsági tagok 1-10-ig terjedő egész osztályzatokat adnak, a végső jegy a bizottsági tagok osztályozásának a kerekítés nélküli, két tizedesnyi pontossággal megadott átlaga. A vizsgán a legkisebb átmenő osztályzat a 6-os (hatos).