Metodologia examenului de finalizare a studiilor

Metodologia examenului de finalizare, anul universitar 2018/2019: criterii privind lucrarea de licență, acordarea notelor, alte informații importante

Organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor la nivel de licență în anul universitar 2018-2019, programul de studii Asistență socială

Descărcare regulament: metodologie-licenta-disertatie-2018-2019.pdf

Pe baza art. 13 și 18 din Ordinul Ministerului Educației nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație examenul de finalizare a studiilor în cadrul Departamentului de Științe Socio-umane constă în elaborarea și susținerea de către candidat a unei lucrări de licență/disertație.

Forma lucrării de licență/disertație

 • Coperta conține denumirea universității, facultatea și departamentul, felul lucrării, numele candidatului, coordonatorul științific al lucrării și anul susținerii.
 • Nr. pagini: 30–50 de pagini (+ bibliografie, liste, anexe)
 • Set de caractere: Times New Roman
 • Mărimea caracterelor (text standard): 12 pt
 • Spațiu între rânduri: 1,5 rânduri (150%)
 • Bibliografia se va redacta conform standardelor APA (American Psychological Association).
 • Anexele pot conține instrumentele de lucru utilizate în cursul cercetării (chestionar, ghid de interviu etc.), ilustrații și/sau tabele suplimentare, respectiv alte materiale relevante.

Structura lucrării de licență/disertație

 • 1/3 din lucrare (fără anexe):
  • Partea teoretică
 • 2/3 din lucrare (fără anexe):
  • Descrierea detaliată a metodologiei de cercetare (cantitativă/calitativă și metodele folosite, eșantionare, reprezentativitate, obiective, întrebări și ipoteze de cercetare); număr recomandat de pagini: 2
  • Subcapitolul cu prezentarea rezultatelor cercetării; cel mai voluminos subcapitol din lucrare
  • Descrierea intervenției sociale (dacă este cazul, în primul rând la specializările Asistență socială și Politici sociale europene)
  • Concluzii și recomandări pe 1-2 pagini

Identificarea surselor bibliografice

Candidatul este răspunzător pentru utilizarea corectă a bibliografiei. Plagiatul (preluarea fără citări a unei lucrări sau a unei/unor părți din alte lucrări de licență, cărți, studii, articole, etc.) se sancționează cu excluderea candidatului de la examenul de licență/disertație. Lucrările sunt verificate cu ajutorului unui soft de antiplagiat.

Calculare notei

Lucrarea de licență/disertație va fi evaluată de către o comisie pe baza unei fişe de evaluare conform regulamentelor și metodologiilor Universității Creștine Partium. Nota finală va rezulta din media punctajelor membrilor comisiei de examen, comisia evaluează atât lucrarea cât și susținerea acesteia. Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10, nota finală se calculează ca și media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de membri comisiei. Media de promovare a examenului de licență/disertație trebuie să fie cel puțin 6,00.